سلام  خدمت تمام همراهان همیشگی ؛

امروز میخواهم به یکی از بهترین اتفاق های زندگیم پایان بدهم ؛ میخواهم درختچه ای را از ریشه درآورم که سال ها برایش زحمت کشیدم . 

با دستانی خالی به پرورش آن مشغول شدم . سختی های بسیاری را تحمل کردم . سخنان تند بسیاری را شنیدم اما باز هم در این کارزار ماندم  و به کارم ادامه دادم .